Nhà mạng Viettel luôn là một nhà mạng lớn của nước ta- đây là