Mỗi người khi sinh ra đều mang cho mình một ngày giờ sinh khác