Người tài giỏi làm trong các công ty thường do hai bộ phận cấu