Sau đó các chư hầu đánh chiếm lẫn nhau hình thành cục diện ba